ELMA :: Komunikacja bezprzewodowa :: Systemy easySMS, easyGPRS  
TelWinEasyWin

w przygotowaniu...

TelWin

Elementy systemu

W ramach systemu TelWin można wyróżnić następujące programy

 • serwer systemu - TELSRV.EXE
 • serwer alarmów - ALSRV.EXE,
 • moduł skryptów - PROCWIN.EXE
 • program klienta wizualizacji - TELVIEW.EXE
 • program przetwarzania raportów - REPANAL.EXE
 • moduły związane z podsystemem komunikacyjnym MK
 • moduły związane z podsystemem komunikacyjnym PTM
 • moduły komunikacyjne umożliwiające komunikację z urządzeniami obiektowymi
 • moduły serwerów protokołów.

Program TELSRV jest serwerem systemu TelWin; odpowiedzialnym za pobieranie danych z modułów sterowników, przygotowywanie raportów godzinowych i dobowych oraz archiwizację danych bieżących. Sposób pracy serwera TELSRV definiuje tzw. lista zmiennych opisująca wszystkie parametry nadzorowanego procesu przemysłowego.

Program ALSRV jest serwerem alarmów systemu TelWin odpowiedzialnym za monitorowanie wartości parametrów i generowania odpowiednich sygnałów alarmowych.

Program TelView służy do prezentacji danych oferowanych przez serwery systemu TelWin. Podstawowym elementem, służącym do prezentacji danych pochodzących z serwera jest tzw. schemat. Dane mogą być prezentowane zarówno w postaci numerycznej jak również z wykorzystaniem elementów graficznych takich jak np. słupek, wskaźnik analogowy. Dane rejestrowane mogą być prezentowane w postaci wykresów, które mogą obejmować dowolny odcinek czasu. Możliwe jest również utworzenie biblioteki symboli do prezentacji danych sygnalizacyjnych np. stanów zasuw, pracy pomp. Elementy biblioteki mogą być wyświetlane jako statyczne rysunki jak również w postaci animowanych sekwencji prezentujących pracę urządzenia. Istnieje również możliwość wykorzystania funkcji multimedialnych komputera przez łączenie sekwencji dźwiękowych z określonymi wartościami pomiarów. Dzięki temu komputer może w sytuacjach awaryjnych przekazać dyspozytorowi np. komunikat słowny. Przykłady wizualizacji procesów przemysłowych w programie TelView

Podsystem komunikacyjny MK umożliwia realizację komunikacji między poszczególnymi elementami systemu TelWin (np. międzyserwerem systemu, a modułem wizualizacji i modułami sterowników). Udostępnia on elementom systemu TelWin funkcje nawiązywania połączeń i wiarygodnego przesyłania komunikatów, bez powielania i utraty informacji. Architektura podsystemu pozwala na realizację tych usług zarówno w ramach jednego komputera jak i w przypadku wykorzystania sieci komputerowej, zapewniając możliwość rozproszenia poszczególnych składników systemu TelWin; na wielu komputerach (zapewnia to odpowiednią skalowalność systemu, jak i jego wielodostępność). Aktualnie dostępne są następujące implementacje podsystemu MK:

 • wersja LOCAL udostępniająca usługi MK tylko w ramach jednego komputera
 • wersja IPX/SPX udostępniająca usługi MK poprzez protokoły IPX/SPX
 • wersja TCP/IP udostępniająca usługi MK poprzez protokoły TCP/IP

Podsystem komunikacyjny PTM umożliwia realizację komunikacji między systemem TelWin, a pozostałymi elementami systemów telemetrycznych, w szczególności ze sterownikami stacji obiektowych, jak i innymi systemami telemetrii. Udostępnia on innym modułom systemu TelWin funkcje przesyłania komunikatów poprzez różne media transmisyjne. Podsystem umożliwia asynchroniczną transmisję komunikatów poprzez standardowe styki RS232 komputera klasy PC, dodatkowe wieloportowe karty ze stykami RS232. Dodatkowo możliwe jest przesyłanie komunikatów w sieci lokalnej w pakietach IPX lub UDP.

Kolejna grupa programów wchodzących w skład systemu TelWin moduły realizujące komunikację za pomocą odpowiedniego protokołu z urządzeniami obiektowymi. Obecnie dostępne są implementacje następujących protokołów komunikacyjnych:

 • Allen-Bradley (Data Highway Plus - half i full duplex),
 • Advantech Adam serii 4000,
 • BM (przelicznik Benchmark I),
 • stacyjki obiektowe BMS,
 • Gaz-Modem (elektorniczne gazomierze z korektorem),
 • Gaz-Modem II (elektorniczne gazomierze z korektorem),
 • Stacyjki IGNIG,
 • KBUS,
 • ModBus (sterowniki PLC Modicon firmy AEG),
 • MIC (Waga Microrol - Yernaux Pesage),
 • MSP (stacje pomiarowe produkcji WOZG Poznań),
 • PT-2 (komunikacja ze stacjami dyspozytorskimi TELAS),
 • SAP (protokół sygnalizacji pożarowej),
 • SBUS (sterowniki PLC serii PCD2, PCD4, PCD6 firmy SAIA),
 • SOV (Przelicznik Superflow),
 • WDPF (System Westinghouse).

Dane z urządzeń obiektowych lub innych systemów SCADA mogą być przekazywane do systemu TelWin również poprzez interfejsy DDE oraz OPC. System TelWin zawiera również zestaw modułów komunikacyjnych umożliwiających udostępnianie danych gromadzonych w ramach systemu TelWin poprzez wybrany protokół komunikacyjny. Obecnie dostępne są implementacje następujących protokołów komunikacyjnych:

 • SBUSSRV - protokół SBUS,
 • MBUSSRV - protokół ModBus,
 • GMSRV - protokół Gaz-Modem (emulacja przeliczników gazu),
 • PT2SRV - protokół PT-2,
 • TGSRV - protokół IEC 870-5,
 • MBSYN - serwer tablicy synoptycznej,
 • TKDGSRV - eksport danych przez pliki tekstowe,
 • ODBCSRV - eksport danych do baz danych z interfejsem ODBC,
 • DESRV - eksport danych prze interfejs DDE..